Rating:
Pilot:
1
Alexander Vasilyev
2
Sergei Zakharov
3
Vladimir Nikolaev
4
Vladimir Ilinskiy
5
Aleksey Ivanov
6
Sergey Gurov
7
Dmitry Shakurov
8
Dmitry Motin
9
Vladimir Anguladze
10
Ivan Barsov
11
Vladimir Yakushev
12
Pavel Bravkov
13
Oleg Larionov
02.08.18
25.05.19
08.06.19
17.08.19
07.09.19
25.07.20
23.05
14.08
28.08
08.05
Лучшая попытка:
02.08.18
Лучшая попытка:
25.05.19
Лучшая попытка:
08.06.19
1,00 
Лучшая попытка:
17.08.19
1,00 
Лучшая попытка:
07.09.19
1,00 
Лучшая попытка:
25.07.20
1,00 
Лучшая попытка:
23.05
1,00 
Лучшая попытка:
14.08
Лучшая попытка:
28.08
1,00 
Лучшая попытка:
08.05
0,82 
Total Score:
6,74
0,67 
0,57 
0,29 
0,83 
0,55 
0,85 
3,75
0,83 
0,57 
0,57 
0,67 
0,45 
0,38 
3,48
0,86 
0,75 
0,73 
0,92 
3,26
0,33 
0,29 
0,57 
0,67 
0,45 
0,31 
2,62
0,67 
0,82 
0,69 
2,18
0,71 
0,17 
0,09 
0,62 
1,59
0,14 
0,14 
0,67 
0,45 
0,15 
1,56
0,67 
0,73 
1,39
0,77 
0,77
0,23 
0,23
0,08 
0,08
0,08 
0,08