Rating:
Pilot:
1
Alexey Kapilevich
2
Alexander Vasilyev
3
Sergei Zakharov
4
Vladimir Nikolaev
5
Vladimir Ilinskiy
6
Sergey Zaitsev
7
Aleksey Ivanov
8
Sergey Gurov
9
Dmitry Shakurov
10
Dmitry Motin
11
Vladimir Anguladze
12
Ivan Barsov
13
Vladimir Yakushev
14
Pavel Bravkov
15
Oleg Larionov
02.08.18
25.05.19
08.06.19
17.08.19
07.09.19
25.07.20
Лучшая попытка:
02.08.18
1,00 
Лучшая попытка:
25.05.19
1,00 
Лучшая попытка:
08.06.19
1,00 
Лучшая попытка:
17.08.19
0,67 
Лучшая попытка:
07.09.19
0,45 
Лучшая попытка:
25.07.20
0,46 
Total Score:
4,58
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
4,00
0,67 
0,57 
0,29 
0,83 
0,55 
0,85 
3,75
0,83 
0,57 
0,57 
0,67 
0,45 
0,38 
3,48
0,86 
0,75 
0,73 
0,92 
3,26
0,71 
1,00 
0,91 
0,54 
3,16
0,33 
0,29 
0,57 
0,67 
0,45 
0,31 
2,62
0,67 
0,82 
0,69 
2,18
0,71 
0,17 
0,09 
0,62 
1,59
0,14 
0,14 
0,67 
0,45 
0,15 
1,56
0,67 
0,73 
1,39
0,77 
0,77
0,23 
0,23
0,08 
0,08
0,08 
0,08