Rating:
Pilot:
1
Anton Vareha
2
Vladimir Moskalenko
3
Vladimir Lisnyak
4
Vladimir Rodnischev
5
Alexey Shakhmatov
6
Yuri Kabanov
7
Anatoly Pleshakov
8
Anton Pavlov
9
Dmitry Motin
10
Yulia Krylova
19.09.20
Лучшая попытка:
19.09.20
1,00 
Total Score:
1,00
0,91 
0,91
0,82 
0,82
0,73 
0,73
0,64 
0,64
0,55 
0,55
0,45 
0,45
0,36 
0,36
0,27 
0,27
0,09 
0,09